اطلاعیه فروشگاه

توجـه : بعد از پایان مراحل خرید حتما روی گزینه تکمیل خرید کلیک کنید تا خریدتون با موفقیت انجام شود. در صورت مشکل در دریافت لینک دانلود محصول مورد نظرتون به قسمت پیگیری سفارش بالای سایت مراجعه کرده و با وارد کردن ایمیلتون لینک دانلود را دریافت کنید باز هم در صورت بروز هرگونه مشکل در روند خرید از طریق بخش پشتیبانی و یا به صورت مستقیم از طریق ایمیل nikofileir@yahoo.com مشکل خود را گزارش دهید تا در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگی کنیم.

دانلود پایان نامه بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

دانلود پایان نامه بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیت ها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری
خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:152

چکیده :

برونسپاری، عبارت از واگذاری بخشي یا بخش هایي از فعالیت های داخلي سازمان به اشخاص حقیقي یا حقوقي بیرون از سازمان، در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . این تحقیق، با بررسي دقیق میزان اثربخشي برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشي آن، در این سه شرکت، بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه ، استراتژیک ، مدیریتي ، تکنولوژیکي ، اقتصادی ، کیفیتي و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلي از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد . در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی – تحلیلی، علّّی و از نوع پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای مزبور به تعداد 161نفر می باشد .به منظور بررسی و تعیین میزان اثربخشی برونسپاری در سه شرکت فوق از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از طیف لیکرت استفاده شده ،همچنین بمنظور ،تجزیه و تحلیل داده ها، در سطح آمار توصیفی، از جدول ها ، نمودارها و تحلیل درصدی و در تحلیل استنباطی ، با استفاده از نتایج حاصل از پردازش آماری داده ها، ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بطور کلی ، اثربخشی برونسپاری در سه شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی وشمالی و جنوبی معنی دار است وهمچنین اهداف و انتظارات استراتژیکی و مدیریتی و مشتری مداری که در قالب سه فرضیه عنوان شده، تایید و انتظارات و اهداف اقتصادی ،تکنولوژیکی و کیفیتی نیز در قالب سه فرضیه رد و محقق نشده است.

واژه های کلیدی: برون سپاری فعالیتها ، میزان اثربخشی ، شرکت آب و فاضلاب

امروزه موضوعات بسیاری،مانند تقویت فشارهای رقابتي،مشکلات تجارت، محدودیت منابع ، پیچیدگیهای فني و تخصصي شدن وظایف ، شتاب تغییرات محیطي ، تردید درباره آینده ،افزایش بیش از حد هزینه ها و بزرگ شدن بي اندازه بعضي از سازمانها و برخي ملاحضات قانوني، موجب شده ، سازمانها درباره مدلهای مدیریتي خود برای کسب مزیت رقابتي تجدید نظر کنند.

) خاکی و رشیدی1 ،2112, 232 (

در گذشته کلید موفقیت حجیم و عظیم بودن بود،ولي امروزه، اهمیت کیفیت بالا ،در حال افزایش است.یکي از راه حل های دست یافتن به این موفقیت ها، برون سپاری است .برونسپاری یکي از روشهایي است که مي تواند منجر به کسب مزیت رقابتي و موفقیت سازمانها در دنیای کنوني باشد .

برونسپاری ،منجر به ایجاد آمادگي برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات در عصر حاضر مي شود ) حاجي کریمي و جمالیه، 3187،23( .

فعالیتهای زیادی ، تا امروز برونسپاری شده اند که برخي از آنها موفقیت آمیز و برخي از آنها بدلیل شکست و عدم دستیابي به موفقیت به حالت قبل برگشته اند .بنابراین ،نمي توان ادعا کرد که برونسپاری به خودی خود سودمند است ، مگر اینکه از برونسپاری های صورت گرفته، ارزیابي بعمل آید.

در حقیقت ،یک ارزیابي دقیق و علمي که نقاط ضعف و قوت ، راههای بهبود و اصلاح و میزان تحقق اهداف و همچنین تصویری از وضعیت فعالیتهای برونسپاری شده ، را نشان دهد ، ضرورتا، مي بایست صورت مي گرفت ، لذا ، این تحقیق در راستای دستیابي به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي که چندین سال است ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، سعي نموده تا تصویری کلي از وضعیت کنوني ارائه نماید، تا مبنایي برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد

Amir Reza Khaki and Sadra Rashidi

1-2- بیان مسئله:

امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات برای شرکتها از اهمیت ویژه ای، برخوردار است. یکي از ابزار های دستیابي به این امر برون سپاری است.برون سپاری ابزاری برای تقسیم مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار است ، در برون سپاری در واقع شرکت مي تواند با تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و استفاده از سرمایه و نیروی شرکتهای دیگر، ریسکهایي ،از جمله ریسک ناتواني فناوری ،دانش فني و مهارت را نیز کاهش دهد ،به علاوه ،برون سپاری شرکت را قادر مي سازد، تا هزینه های آتي را با انتخاب رقابتي ترین قرارداد مناقصه ،پایین نگه دارد )کوك و همکاران 3، 2115 ،431(

   انچه در برون سپاری مهم است ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری است.همانگونه گه تام پیترز مي گوید :آنچه را که بهتر از سایر سازمانها انجام مي دهید، برای خود نگه دارید و سایر فعالتهای سازمان را برون سپاری کنید. برون سپاری، پدیده ای جدید نیست ،ولي اجرای برون سپاری موفق هم کار راحتي نیست ، برای این منظور لازم است ، نگاه متفاوتي به سازمان خود داشته باشیم ، بنظر برخي از مدیران، یکي از سخت ترین کارها تغییر رویه هایي است که در حال حاضر از نظر سایر افراد سازمان موفقیت آمیز بنظر مي رسد)پرویزیان ،دهقان، 3188،1(

نکته مهم دیگر ، در راستای دستیابي به اهداف برونسپاری، این موضوع است که چه فعالیتهایي در چه حوزه هایي برونسپاری و چه فعالیتهایي را خود شرکت انجام دهد ، آیا برونسپاری فعالتها توانسته این موضوع را محقق کند . چه بسا ، مسئله ای که و با توجه به گذشت چند سال ازبرونسپاری های انجام شده، اکثر مدیران نیز با آن روبرو هستند ، استفاده از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتي و فعالیتهایي است که باید برون سپاری شود ) منشي زاده ،دوست اربابي،84،5(

ممکن است ، واگذاری نا بجای وظایف یک حوزه منجر به کاهش بهره وری و یا نا همسویي با اهداف شرکت نیز باشد، در راستای بررسي همین موضوعات مطروحه است که شرکتها مي بایست به نوعي

F . L. Cooke, J. Sheen. and A. Mcbride

مهندسي مجدد پیرامون برونسپاری بپردازند ،شرکت هایي که اقدام به مهندسي مجدد مي کنند، غالباً درمي یابند که برونسپاری، مزایا و اهدافي را که در پي آن هستند، حاصل خواهد کرد .

)چشم براه و مرتضوی ،3186، 12(

از سویي دیگر ،مدیران سازمانهای امروزی، جهت ارزیابي عملکرد بخشهای پیرو خود و سنجش میزان تحقق اهداف آن به ارزیابي فعالیتهای کاری خود، گرایش زیادی نشان مي دهند . برآیند نهایي ارزیابي عملکرد، اطلاعات است ، از این اطلاعات مي توان به عنوان مبنایي برای بازخورد ، دریافت پاداش ، آموزش ، بهبود و بازسازی و طرحریزی نیروی انساني، بهر ه جست )مورهد و گریفین 3، 3188،222(

این مسئله مهم است که مشخص شود که آیا برونسپاری خدمات ، توانسته است ، اهداف از پیش تعیین شده و انتظارات از برون سپاری فعالیتها را محقق سازد و به عبارتي برونسپاری تا چه میزان منجر به اثر بخشي در اهداف تعریف شده ، گردیده است   و در صورتیکه این پروزه در این حوزه ، همسو با منافع و اهداف شرکت ، باشد ، ادامه و گسترش و راهکارهای بهبود ارائه شود ودر صورتیکه اثر مثبتي ببار نیاورده باشد، در خصوص ادامه روند برونسپاری تجدید نظر و یا اقدامات اصلاحي بعمل آید.

با توجه به تاکید ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه ، مبني بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و کوچک سازی شرکت ها و موسسات ،شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالي و جنوبي ، نیز اقدام به برون سپاری برخي از فعالیتهای خود در قالب های قراردادهایي به بخش خصوصي و پیمانکاران در امورهای تابعه خود ،در سراسر استان ، نموده اند ، که در این تحقیق ، محقق بدنبال تعیین میزان اثر بخشي ، برونسپاری فعالیتها ، در سه شرکت فوق مي باشد .

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

در راستای تاکید ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و کوچک سازی شرکت ها و موسسات، شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ،شمالي و جنوبي ،اقدام به برون سپاری برخي از فعالیت های خود ، در قالب های مختلف ، به بخش خصوصي ، نموده اند .برای دستیابي به اهداف مثبت برونسپاری و تضمین پیاده سازی موفق پیاده سازی این استراتژی در این شرکتها ، مي بایست ،حال که چند سالي از اجرای این پروزه در این شرکتها ، مي Moorhead & Griffin

گذرد ، به بررسي میزان اثر بخشي آن در فعالیتهای مختلف ، اقدام نماید ، چرا که در یک برون سپاری موفقیت آمیز بودن ،بستگي ، به آگاهانه بودن تصمیم ، دارد و جزعي و دقیق بودن اطلاعات در دسترس مدیریت ، مي تواند، نتایج بهتر و بهینه ای در راستای تحقق اهداف سازمان را محقق کند.

)بصیرت نیا: 3183 ،78(

این در حالي است که بررسي و ارزیابي کیفیت برون سپاری های صورت گرفته، غالباً به صورت کلي بوده و بر اساس ماهیت کار آنان مورد بررسي قرار نگرفته است .

علیرغم گذشت چند سال از برون سپاری گسترده فعالیتها در حوزه های مختلف شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي ، به بخش خصوصي و دفاتر پیشخوان دولت ، ابهام و خلاء ناشي از میزان اثر بخشي پیاده سازی برونسپاری ، کاملا ،محسوس است و مي طلبد که موضوع در غالب طرح تحقیقاتي و مطالعاتي از پروژه های برون سپاری ، صورت گیرد ، تا در نهایت با استفاده از نتایج بررسي و تحلیل میزان تحقق اهداف در فعالیتهای برون سپاری شده ، بتوان اقدامات لازم رادرادامه فرآیند مذکور انجام و بسوی برنامه ریزی آگاهانه تر برای تحقق حداکثری اثر بخشي در فعالیتهای آتي حرکت نمود .  

این تحقیق، با بررسي دقیق میزان اثربخشي پیاده سازی برونسپاری در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشي در این سه شرکت بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه،   استراتژیک ، مدیریتي ، تکنولوژیکي ، اقتصادی ، کیفیتي و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلي از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد و پس از تحلیل نتایج و معرفي شرکت موفق بکوشد تا انگیزه و موجبات شناسایي و بسط شیوه های و تجربیات موفق ، مورد استفاده در شرکت را برای سایر شرکتها فراهم آورد و همچنین   در ارتقآء اثر بخشي در پروژه های پیش رو در زمینه پیاده سازی موفق برون سپاری ، این شرکتها را یاری و با بازخور نتایج آن به هدایت درست اجرای پروژه در مراحل بعدی کمک کند.

چرا که با توجه به گستردگي ارائه خدمات و حساسیت آن و حرکت شرکتهای آب و فاضلاب در این مسیر و با عنایت به استراتژی های بالاسری ، در صورت عدم بررسي میزان اثربخشي پیاده سازی برونسپاری و عدم اطلاع از نتایج اجرای آن ، با بي اطلاعي ممکن است ، مسیری نادرست طي شود ،

پس کنکاش پیرامون این موضوع ، موجب تلاش در مسیر تحقق اهداف و پایه ای برای برنامه ریزی ها و تصمیمات بعدی ، در مسیر افزایش اثر بخشي ،خواهد بود

1-4- اهداف تحقیق

. با توجه به موضوع و برون سپاري اکثر فعالیت هاي در شرکتهاي آب و فاضلاب استانهاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی، اهداف تحقیق به شرح ذيل بیان می شود

1-4-1-هدف اصلی:

- تعیین میزان اثر بخشي برون سپاری فعالیتها ، در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی

، شمالي و جنوبي

1-4-2-اهداف فرعی:

 • بررسی میزان اثربخشی برون سپاري فعالیتها، درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي،شمالی و جنوبی ، برانتظارات و اهداف استراتژيکی
 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاري فعالیتها ،درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی، برانتظارات واهداف مديريتی  
 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاري فعالیتها ، درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي،شمالی و جنوبی،برانتظارات و اهداف تکنولوژيکی
 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاري فعالیتها، درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی ، بر انتظارات واهداف اقتصادي
 • بررسی میزان اثربخشی برون سپاري فعالیتها، درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی ، بر انتظارات واهداف کیفیتی  
 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاري فعالیتها، درشرکتهاي آب وفاضلاب استانهاي خراسان رضوي ، شمالی و جنوبی بر انتظارات و اهداف مشتري مداري
 • رتبه بندي اثر بخشی برون سپاري فعالیتها، بر اساس اهداف و انتظارات شش گانه در شرکتهاي آب و فاضلاب استانهاي خراسان رضوي ، شمالی و جنوبی
 • 5-فرضیه هاي تحقیق:

1-5-1-فرضیه اصلی:

برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالي و جنوبي ، اثر بخش بوده است.

1-5-2-فرضیات فرعی:

فرضیه 2- اثر بخشي انتظارات و اهداف استراتژیکي ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط ،بیشتر است.

فرضیه 1- اثر بخشي انتظارات و اهداف مدیریتي ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط، بیشتر است.

فرضیه 4- اثر بخشي انتظارات و اهداف تکنولوژیکي ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط ، بیشتر است.

فرضیه 5- اثر بخشي انتظارات و اهداف اقتصادی ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط ، بیشتر است.

فرضیه 6- اثر بخشي انتظارات و اهداف کیفیتي ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط ، بیشتر است

فرضیه 7- اثر بخشي انتظارات و اهداف مشتری مداری ، ناشي از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي از متوسط، بیشتر است.

1-6-متغیرها:

الف( متغيرمستقل اين تحقيق عبارتند از:

   برون سپاري فعالیتها  

ب( متغير وابسته اين تحقيق عبار تند ا ز:

میزان اثر بخشی اهداف و انتظارات در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي ، بشرح ذیل:

 • اهداف و انتظارات استراتژیکی :

تمرکز براهداف اصلی شرکت، بهبود کنترل و نظارت و دستیابی به منابع بیشتر خدمات

 • اهداف و انتظارات مدیریتی :

دستیابی مديران به زمان بیشتر ،کاهش وظايف کم اهمیت مديران ،اداره کردن آسان وظايف دشوار 3- اهداف و انتظارات تکنولوژیکی :

دستیابی به ايده هاي نو ،کسب دانش و مهارتهاي فنی جديد

4- اهداف و انتظارات اقتصادي :

بهبود جريان نقدينگی ،کاهش تعداد نیروي انسانی و کاهش هزينه هاي نیروي انسانی و عملیاتی 5- اهداف و انتظارات کیفیتی:

کاهش زمان ارائه خدمات ،بهبود کیفیت خدمات ،بهبود تجهیزات وامکانات ،قابلیت اطمینان بالاتر ،بهبودمسئولیت پذيري

6- اهداف و انتظارات مشتري مداري : رضايت مشتريان

1-7- چهارچوب مفهومی تحقیق :

در مجموع ،و پس از بررسي پژوهشهای مشابه و پس از شناسایي شاخصهای مطرح در بحث عملکرد حوزه مشترکین در شرکت آب و فاضلاب و بمنظور هدایت مسیر تجزیه و تحلیل و با عنایت به فرضیات تحقیق چهارچوب مفهومي ذیل جهت این پژوهش تدوین گردید

 • روش تحقیق:

         روش توصیفی – تحلیلی، علّّی پس از وقوع، مورد توجه محقق قرار گرفت و با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف ، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد.

انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق روش پیمایشی ، جهت گرد آوری اطلاعات، استفاده شده است، لذا آن را می توان، در زمره تحقیق های میدانی، قرار داد.

در تحلیل استنباطی ، با استفاده از نتایج حاصل از پردارش آماری داده ها ، سوالات و فرضیات براساس روش های آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت تحلیل داده ها با استفاده ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن، استفاده می کنیم.

1-9- جامعه آماري:

به تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل، دارای یک صفت مشخصه باشند، گفته مي شود که در این تحقیق شامل مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی

، شمالي و جنوبي مي باشد.

1-11-قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو موضوعی : بررسي میزان اثربخشي برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي

قلمرو مکانی : شامل شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالي و جنوبي،مي باشد قلمرو زمانی : این پژوهش در شش ماهه اول سال 31 صورت خواهد گرفت 1-11- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی:

پژوهشهاي داخلی :

بربند و همکاران) 1381( طي این تحقیق در شرکت توزیع برق مشهد، پس از ارائه دیدگاه و چشم انداز مناسب از شرکتهای توزیع، به تبیین شرایط خصوصي و برونسپاری فعالیتها پرداخته و طي نه مرحله با شناخت و طرح جامع برونسپاری و با ارائه تجزیه و تحلیل مناسب ،راهکارهای عملي برای اجرای این طرح و حل مشکلات مربوطه، تدوین گردیده است .

تحقیق دیگری ، توسط دکتر مسعود منشي زاده و مهندس میر دوست اربابي با عنوان شناسایي فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصي در شرکت آب منطقه ای با همکاری دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، در شرکت سهامي آب منطقه ای خراسان،با هدف شناسایي فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصي انجام گرفته است . )منشي زاده ،دوست اربابي، 3184(

در تحقیق ارائه شده به توسط اکرمي و کریمي با عنوان برون سپاری، بررسي مطالعات منتخب در زمینه های مختلف و ارائه چارچوب نظری و روش سیستماتیک و یک مطالعه موردی به مرور جامع مطالعات انجام شده در ابعاد و جنبه های مختلف مساله برون سپاری، پرداخته و ملاحظات و نیازمندیهای سازماني و فرآیند ها و فعالیتهای لازم برای برون سپاری را مورد بررسي ،قرار مي دهد. در انتها نیز به بررسي مساله تصمیم گیری، در مورد برون سپاری برخي فعالیت ها در یک سازمان دولتي، به عنوان مطالعه موردی، پرداخته شده است)اکرمي ،کریمي ،3185(

در تحقیقي که با موضوع ارائه مدلي سیستماتیک، جهت شناسایي و تعیین استراتژی فعالیتهای قابل برون سپاری ارائه شده ،سعي بر شناسایي مدلي مناسب برای کلیه فرایندهای قابل برون سپاری بوده و ماتریسي ساده ای را نیز بر اساس مدل کلي تحقیق ارائه میکند که منجر به شناسایي فعالیت های قابل برون سپاری خواهد شد. برای کاربردی بودن پژوهش فوق، نتیجه در شرکت های مخابراتي بررسي شده است.

) شهیدی، محمدیان, یاری ، 3186(

در مطالعه ای موضوع بازنگری ساختار تشکیلاتي شرکت آبفا مشهد ، با محوریت برونسپاری تصدی ها با بهره گیری از تئوریهای مدیریتي الزامات قانوني، مطالعه تجارب کشورهای توسعه یافته و نیز تجربه 21 ساله در صنعت آبفا ،پروژه بازنگری ساختار تشکیلاتي شرکت را با هدف متناسب سازی آن با نیازهای سازماني و محیطي و با محوریت برون سپاری تصدی ها و تمرکز زدایي به مدیران ارشد شرکت پیشنهاد نموده است.)اقبالي، 3188(                                                                

تحقیق دیگری با عنوان "اثرات برونسپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت برق اهواز در کاهش هزینه ها " انجام شده که نتیجه حاصله از این تحقیق ، البته با احتساب منابع انساني و صرفه جویي زماني، 4136 در صد در کاهش هزینه های آشکار و پنهان بوده است. )دانشي و دیگران، 3187(

در مقاله ای دیگربا عنوان برون سپاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط که توسط طالبي ودیگران، ارائه شده، محققین سعي نموده اند با پرداختن به برخي از فعالیتها در کسب و کارهای کوچک و تحلیل نتایج آن به شناسایي مفاهیم ،تاریخچه و ماهیت فعالیتهای واگذار شده در این بخشها و تفاوت آن با کسب و کارهای بزرگ بپردازند. )طالبي ودیگران،88(

در مقاله ای که با موضوع چارچوبي برای تصمیم گیری برون سپاری راهبردی )مطالعه موردی :تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرد سمند ( توسط الفت و دیگران، ارائه شده چارچوبي برای برونسپاری شامل 5 معیار تصمیم 11 سناریو و 8 راهبرد ارائه شده که بر اساس آن مي توان در مورد انتخاب راهبرد مناسب، تامین عناصر زنجیره ارزش یک شرکت تولیدی تصمیم گیری کرد.

)لعیا الفت ودیگران،83(

در تحقیق صورت گرفته ، بررسي اثر استفاده از استراتژی برونسپاری بر بهره وری بانکداری صورت گرفته و هدف این مطالعه اثبات وجود یا عدم وجود چنین اثری بر روی بهره وری شعب اقتصاد نوین استان مازندران بوده که نهایتا مدل حاصل از این تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین برونسپاری انجام شده در این بانک و اجرای بهره وری مي باشد .)بصیرت نیا،83(

در تحقیق دیگری با عنوان راهبرد برون سپاری ،فواید ،مشکلات و چالشها که توسط روح ا... خداوردی و احسان زهره بجنوردی به بررسي موضوع برون سپاری و تعریف و بیان زیر ساختهای موثر بر آن مي پردازد ،همچنین مزایا و مشکلات برون سپاری بررسي شده و در انتها چهارچوبي جهت برون سپاری خدمات ارائه مي شود. )خداوردی روح ا...،زهره بجنوردی احسان: 3183(

در مقاله ای دیگر با عنوان میزان اثر بخشي طرحهای برون سپاری دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد فرهنگي )مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ( محققین به بررسي میزان اثر بخشي در این واحد دانشگاهي پرداخته ، که منتج به آن شده که برون سپاری باعث سرعت انجام کار ،کنترل بهترفعالیت ها، افزایش کیفیت خدمات ،استفاده از مهارت فني و آزاد شده سرمایه شده است. )حسیني و رحیمي:31( در مقاله ای دیگر ارائه شده با عنوان تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان ، محققین ، به، بررسي میزان تاثیر استراتژی برون سپاری بر مولفه های بهره وری در سطح شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران پرداخته اند که نهایتا مشخص شد ، برون سپاری تاثیر معنا داری بر اجزای بهره وری ندارد ، ولي ارتباطات مثبت بین اجزای بهره وری مشاهده گردید .)مدهوشي ودیگران،31(

در تحقیقي دیگر ارائه شده، با عنوان بررسي عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری استراتژیک به منظور تعیین متدولوژی مطلوب ، روی عوامل کلیدی که منجر به نتایج موفقیت آمیز متدولوژی برون سپاری مي شود ،تمرکز و با استفاده از نتایج گذشته در خصوص چرخه و متدولوژی های برون سپاری، نسبت به ارائه متدولوژی جدید اقدام گشته است .)مزده و دیگران،31(

در پزوهشي دیگر، با عنوان بررسي عوامل موثر بر برون سپاری موفق بر اساس شاخص هزینه در صنعت آب ، شناخت عوامل موثر بر برون سپاری موفق در یکي از شرکتهای آب و فاضلاب بر اساس شاخص کاهش هزینه مشخص ، بررسي شده و نهایتا عواملي مانند انعطاف پذیری شرکت پیمانکار ،فراهم آوردن امکانات مالي و بهبود زمان انجام پروژه ،دارای بیشترین تاثیر شناسایي شدند.

)کاظمي ،فرخ نیا 3131(

در تحقیق دیگری، با عنوان خصوصي سازی بر بال فنآوری و چابک سازی در شرکت آب و فاضلاب ، که توسط فرامرز دهقاني و ماندانا شایق، ارائه شده ، نگاهي اجمالي به وضعیت اجرای خصوصي سازی در وزارت نیرو و صنعت آب و فاضلاب کشور و تحلیل مشکلات پیش روی آن، انجام گرفته است.

)دهقانی ،شايق :3131(

در تحقیق دیگری نویسنده سعي نموده، تا اثر اجرای هر چه موفق تر برونسپاری بر فعالیتهای سازماني دانشگاههای منتخب را مورد سنجش قرار دهد و در نهایت مدل ساختاری بدست آمده، نشان داده که اجرای هر چه موفقتر برونسپاری ،موجب بهبود فعالیتهای سازماني در جامعه آماری شده است .)نوکورانی ،سبحانی ،3131( پژوهشهاي خارجی:

کیت بوردن و همکاران، تاکید زیادی بر رشد مداوم برونسپاری بر بار رکودی اخیر کرده اند ،برونسپاری به واسطه کاهش هزینه ها ،دسترسي بهتر به بهترین روشها و آخرین تکنولوژی روز دنیا ،امری ضروری است ،در این مقاله ،مراحل کلیدی دخیل در موفقیت پروژه های برونسپاری و راههای جلوگیری از مشکلات را بررسي کرده اند .)کیت بورد و همکاران 3:2111(

رودریگویز و روبینا ، تاثیر برونسپاری بر اولویتهای رقابتي ،مثل کاهش هزینه ،بهبود کیفیت ،انعطاف پذیری ،افزایش سود دهي و زمان تحویل، را بررسي مي کند ،یافته ها نشان مي دهد که برونسپاری بر کاهش هزینه ها موثر است و همچنین انعطاف پذیری و سود دهي را افزایش مي دهد و در زمان تحویل پاسخگویي به مشترکین را بهبود مي بخشد. )رودریگویز و روبینا 2،2114(

کوك و همکاران ،فعالیتهای اصلي و حاشیه ای و همچنین مزایا و ریسکهای برون سپاری را بررسي مي کنند ،یافته های تحقیق، نشان مي دهد که سازمانها ،فعالیتهایي را برای مزیت رقابتي شرکت که حیاتي هستند ،در داخل انجام مي دهند و فعالتهایي را که تاثیر کمتری بر عملکرد سازمان دارند، به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار مي کنند .)کوك و همکاران1 :2115(

طبق نتایج تحقیق بالو و همکاران ،از عوامل موثر بر یک برونسپاری موفق ،مي توان به وجود رابطه ی دو طرفه بر مبنای مشارکت میان سازمان دریافت کننده و واگذار کننده برون سپاری به طوری که یک رابطه برد – برد میان آنها ایجاد شود ،اشاره کرد .مشارکت همراه با تحقیق و توسعه ،موجب دسترسي به منابع علمي جدید ،نوآوری های علمي مستمر ،خلق دانش و کاهش هزینه های داخلي سازمان خواهد شد.

)بالو و همکاران4 ،2118(

گوالد و دیبرن، نقش ریسکها و مزایای درك شده از سوی مدیران ارشد را به عنوان عوامل تعیین کننده ی تصمیم به برون سپاری فرآیند های کسب و کار بررسي کردند . نتایج این بررسي نشان مي دهد که ریسکها و مزایای در ك شده ،عوامل مفیدی برای پیش بیني مفهوم برون سپاری فرآیند های کسب و کار هستند. )گوالد و دیبرن5 ،2113(

کرتي شاردا در تحقیق خود ،تحت عنوان "وضعیت برونسپاری سازمانها و عملکرد سازماني " به این نتیجه رسیده اند که برونسپاری شرکتها منجر به بهبود عملکرد شده و کاهش ، افزایش استخدام ، افزایش

                                        

3- Kit Barden , Barlow Lyde &Gilbert

2- Rodriguez T.F.E., Robaina V.P

1- F . L. Cooke, J. Sheen. and A. Mcbride

 • Baloh, Peter & Jha,S. & Awazu Y
 • Gewald, H. & Dibbern, J

مشتریان ، افزایش فرآیند های پیشنهادی و رضایت کامل عملکرد سازماني را مورد تایید و نهایتا برونسپاری را اثر بخش مي داند. )کرتي شادرا3،2133(

ویمر و سورینگ، نیز در تحقیقات خود ،سئوالاتي مانند چرا برونسپاری را انجام دهیم؟کدام فعالیتها باید برونسپاری شوند؟چطور ما باید فعالیتهای برونسپاری شده را هدایت و کنترل نماییم؟معیارهای اساسي برونسپاری چه هستند؟ را عنوان کرده و به بررسي آن پرداخته اند.)مدهوشي،3133(

آسف و همکاران در تحقیق خود با عنوان "عوامل موثر بر تصمیم گیری برون سپاری خدمات تعمیرات و نگهداری در دانشگاههای عربستان سعودی" پس از بررسي ،به این نتیجه رسیدند که بطور کلي مدیریت کیفیت و عوامل استراتژیک ،ارزش مهمي در برونسپاری خدمات در دانشگاههای این کشور داشته و مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری در دانشگاههای کشور عربستان اینگونه شناسایي شده اند : افزایش سرعت اجرا ، بهبود کیفیت مورد نیاز و به اشتراك گذاری ریسک با پیمانکاران. )آسف و دیگران2 ،2131 (

در تحقیق دیگری با عنوان "سنجش پیشرفت ارزش در سازمانهای برونسپاری ،ابعاد مالي ، یادگیری و رشد ،فرآیند های کسب و کار داخلي و ابعاد مشتری مداری مورد بررسي قرار گرفتند . نتایج حاکي از، تحقیق، این بوده است که برونسپاری در برخي از سازمانها ، نتایج منفي به همراه دارد ، که این نتایج منفي بیشتر مربوط به یادگیری و رشد و در زمینه ابعاد دانش و مشتری مداری ، کاهش رضایت مشتریان ، مي باشند. )سریتیکا و سانگامیترا1،2133(

 • 12-تعريف واژه هاي کلیدي:

برونسپاری ، اثربخشي ، فعالیت

1-12-1-تعاريف نظري واژه ها :

- برون سپا ري :

مباني نظری برون سپاری، به مفهوم هزینه معامله، بر ميگردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط کواس در سال 3317 مطرح وسپس با تئوری هزینه معاملات ویلیامسون در سال 3375 احیا شده است.                                   

3- Sharda, K

2- S. Assaf, A-M. Al-Hammad, M.A. Hassanain, A. Al-Nehmi

1- Srithika, T.M., Sanghamitra, B

برون سپاری از ترکیب دو واژه «[1]Outside» و «[2]Resourcing» تشکیل شده و به طور کلي به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیروني اشاره دارد .ترتیباتي که در آن یک واحد دولتي با یک ارائه دهنده بیروني خدمت برای یک دوره مستمر، برای ارائه خدمات مشخصي که هزینه آن توسط واحد پرداخت مي شود، قرارداد مي بندد. )دبیر خانه تحقیقات کاربردی وزارات بهداشت، 3182،81(

- اثربخشی:

بنا به تعریف « اثر بخشي، درجه و میزاني است که بوسیله آن سازمانها به اهداف مورد نظر خود، دست یابند » ) دفت، پارسائیان ، اعرابي ،3174: 31 (.

و...پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
PayanName-Mizan-Asar-Bakhshi-BronSepari_351978_8112.zip2.8 MB

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:181 فهرست مطالب : فصل اول.. 1 1-1 مقدمه. 2 1-2- بيان مسئله. 4 1-3- اهميت و ضرورت پژوهش.... 8 1-4- اهداف پژوهش.... 10 1-5- فرضيه‌هاي پژوهش.... 10 1-6- متغير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

دانلود مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي رفتار مربيان و انسجام گروهي مقاله ای مفید و کامل           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:15 چکیده : پژوهش حاضر ضمن بررسي انسجام گروهي و رفتار مربيان، عوامل مؤثر بر اين دو فاکتور تيمي را مورد ارزيابي قرار داده است. دانشجويان شرکت کننده در مسابقات واليبال قهرماني دختران دانشگاه­هاي آزاد کشور (n= ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله حسابداري مدیریت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

دانلود مقاله حسابداري مدیریت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي حسابداري مديريت استراتژيك در شركت بزرگ چند مليتي در آلمان مقاله ای مفید و کامل         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:47 چکیده : اين مقاله ، حسابداري مديريت استراتژيك را در شركت بزرگ چندمليتي در آلمان را بررسي مي‌كند ، بيشتر تحقيق قبل در زمينه SMA و به پايه بكار روي فنون حسابداري بستگي دارد . اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

تبلیغات

فروشگاه نیکو فایل
حمايت از نیکو فایل

حمايت از اين موضوع