اطلاعیه فروشگاه

توجـه : بعد از پایان مراحل خرید حتما روی گزینه تکمیل خرید کلیک کنید تا خریدتون با موفقیت انجام شود. در صورت مشکل در دریافت لینک دانلود محصول مورد نظرتون به قسمت پیگیری سفارش بالای سایت مراجعه کرده و با وارد کردن ایمیلتون لینک دانلود را دریافت کنید باز هم در صورت بروز هرگونه مشکل در روند خرید از طریق بخش پشتیبانی و یا به صورت مستقیم از طریق ایمیل nikofileir@yahoo.com مشکل خود را گزارش دهید تا در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگی کنیم.

دانلود مقاله آسیب های زانو در ورزش

دانلود مقاله آسیب های زانو در ورزش

دانلود مقاله آسیب های زانو در ورزش

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:PDF

چکیده :

این روزها آسیب دیدگی زانو در میان فوتبالیستهای جوان ایرانی بیداد می کند و روزی نیست که در تمرینات تیمی و یا مسابقات باشگاهی و ملی بازیکنی در معرض این آسیب دیدگی قرارنگرفته باشد بطوری که به کابوسی برای جوانان تبدیل شده است. در مقاله ذیل ضمن معرفی آناتومی زانو و رباط ها و لیگامنت های مربوطه سعی شده ضمن معرفی انواع آسیب دیدگی نحوه مقابله با آنها نیز توضیح داده شود

زاﻧﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﭻ ﭘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺖ.ﺻﺪﻣﺎت رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﯾﮑﯽ ازﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ زاﻧﻮدرد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ.ﺟﺮاﺣﺎت اﯾﻦ رﺑﺎط ﻣﻬﻢ زاﻧﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻨﮕﺎم دوﯾﺪن و ﺻﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﭼﺮﺧﺸﯽ روي زاﻧﻮ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورزﺷﻬﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن زاﻧﻮ ,اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﺒﺐ (Hyper extension ) ﺑﻪ داﺧﻞ زاﻧﻮ و ﯾﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زاﻧﻮ  .ﺷﻮﻧﺪ( ACL ) ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﮔﯽ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ACL ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﮔﯽ رﺑﺎط از اﻓﺮاد ﺑﺎ  %50 درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﺪﻣﺎت زاﻧﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﻤﺮاه در ﻣﻨﯿﺴﮏ زاﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﯿﺴﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ACL آﺳﯿﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺳﺖ ) اﻟﺒﺘﻪ در آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺣﺎد  .(در آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﯿﺴﮏ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد 

و...

آسیب دیدگی زانو در ورزش - آسیب دیدگی در ورزش

NikoFile


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Asib-Haye-Varzesh_261103_2514.zip613.9k

تبلیغات

فروشگاه نیکو فایل
حمايت از نیکو فایل

حمايت از اين موضوع